Zameranie konferencie
Cieľom konferencie je rozšírenie a posunutie poznatkov v oblasti strategického smerovania Európskej únie a Slovenska aj
vo väzbe na supraintegráciu. Súčasťou je tiež široká diskusia o problematike nerovností, polarizácie a chudoby v EÚ a na
Slovensku. Celkový rámec zamerania konferencie podčiarkujú úvahy o dopadoch zmien prírodného prostredia na
civilizáciu v 21. storočí.
Prierezové oblasti
Vedné oblasti a disciplíny
biochémia
demografia
ekonometria
ekonómia
environmentalistika
filozofia
futurológia
genetické inžinierstvo
história
medzinárodné vzťahy
národná a medzinárodná bezpečnosť
politická ekonómia
právo
prognostika
psychológia
regionálna geografia
sociológia
štatistika
umelá inteligencia
urbanizmus


 


 
1.
Adaptácia politických elít na integračné a globalizačné procesy.
2.
Koncepcie strategického smerovania EÚ a Slovenska vo väzbe na energetickú úniu, fiškálnu úniu a kvantitatívne uvoľňovanie (akcent na rozloženie geopolitických, ekonomických a energetických síl). Supraintegrácia - pozitíva a negatíva spájania obchodných zoskupení (pre EÚ a Slovensko).
3.
Nerovnosti, polarizácia a chudoba v EÚ a na Slovensku. Globálny sociálny parazitizmus. Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. Úloha národnej štatistiky a ekonometrie v analýzach príjmových nerovností, polarizácie, chudoby a deprivácie.
4.
Zmeny prírodného prostredia a dopady na civilizáciu 21. storočia.