Registrácia
Príspevok
Úhrada

Bankové spojenie
do 30.06. 2015
do 30.06.2015
do 08.07. 2015

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000122050/8180
Variabilný symbol: ID platcu (vystavený po registrácii vo faktúre)
Špecifický symbol (účasť na konferencii): 90910032
Špecifický symbol (príspevok do zborníka bez účasti na konferencii): 90910033
IBAN: SK6081800000007000122050
SWIFT code: SPSRSKBA

IČO: 00699446
DIČ: 2020831285
Nie sme platcami DPH
Poplatky

45€
20 €
10 €
30 €
15 €


účastnícky poplatok*
účastníci bez príspevku
účastníci bez príspevku (študenti)
príspevok do zborníka bez účasti na konferencii
príspevok do zborníka bez účasti na konferencii (doktorandi)

* - zahŕňa osobnú účasť na konferencii, organizačné zabezpečenie konferencie, stravovanie počas konania konferencie a zborník
Termíny a poplatky