VIDEOPOZVÁNKA Videopozvánka
 
V dňoch 16. - 18. septembra 2013 sa priestoroch Smolenického zámku konala v poradí už tretia medzinárodná interdisciplinárne orientovaná konferencia Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Obsah podnázvu konferencie “Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu“ aktuálne rezonoval v jednotlivých plenárnych vystúpeniach. Na konferencii vystúpil prezident SR Ivan Gašparovič a účastníkov konferencie pozdravil radca veľvyslanca RF Oleg Vaščenko. Konferencia sa konala pod záštitou prezidenta SR a veľvyslanca RF na Slovensku. Tradične sa konferencia uskutočňuje v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a s finančnou podporou ZSE-Eon a.s.
Spoločná fotografia účastníkov - Paradigmy zmien v 21. storočí III.
Slávnostné otvorenie plenárnej časti konferencie bolo v réžii doc. Ing. Ivety Pauhofovej, CSc. z Ekonomického ústavu SAV, ktorá bola gestorkou i hlavnou organizátorkou konferencie. Status quo v oblasti základných hrozieb globálneho vývoja, technologických zmien a vývoja globálnej spoločnosti počas krízy sugestívne predniesol spolugestor konferencie prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu SAV. Súvislosti akútnej hrozby svetovej vojny vo väzbe na súčasné pnutie a konflikt v Sýrii a postavenie Ruska v rámci súčasných geopolitických zmien prezentoval vo svojom vystúpení „Vojna alebo mier: politické nástroje globálnych elít?“ prof. Dr. Boris Alexandrovič Šmelev, PhD. z Ekonomického ústavu Ruskej akadémie vied v Moskve. Otázky podstaty súčasného liberalizmu a jeho jednotlivých prejavov analyzoval politológ prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. vo vystúpení „Liberální revoluce a globální vývoj“. Názory na stret civilizačných modelov cez optiku súčasných geopolitických a ekonomických zmien v krízovom období predniesla doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. Základné determinanty vývoja vzťahu národnej a globálnej bezpečnosti boli súčasťou prezentácie prof. Dr. Štefana Volnera, CSc. z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Hosť z USA, Dr. Milan Vodička, prítomných zaujal svojim zamyslením sa nad Economic Well-Being - Question of Values? Problematika dlhovej krízy, tak analýzy samotných príčin, ako aj inštitucionálnej reakcie na krízu, bola obsahom prednášok Mgr. Ivana Lesaya, MA, PhD. a Ing. Borisa Hošoffa, PhD. z Ekonomického ústavu. Ing. Tomáš Želinský, PhD. z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vo svojom vystúpení „Príjmové nerovnosti a chudoba v období krízy“ strhol pozornosť účastníkov i samotného pána prezidenta prezentáciou súčasného stavu chudoby obyvateľstva na Slovensku na základe analýz individuálnych údajov Sociálnej poisťovne (v spolupráci s doc. Pauhofovou). Záverečné slovo prvého dňa konferencie patrilo prof. Staněkovi, ktorý sa zameral na akútne otázky pripravenosti EÚ na globálne výzvy. Po plenárnych vystúpeniach dopoludnia i popoludní nasledovali diskusie.
Druhý deň konferencie účastníci pracovali v dvoch workshopoch - Dlhová kríza v Európe a Nerovnosť a chudoba. Obsahom boli krátke vystúpenia k jednotlivým témam a intenzívne diskusie, ktoré moderátori workshopov : Ing. Hošoff, prof. Staněk, Ing. Želinský a doc. Pauhofová usmerňovali v zmysle komplexnosti jednotlivých problémových okruhov, s cieľom dopracovať sa k istým záverom pre celkové vyhodnotenie konferencie a prínosov workshopov pre konferenciu, tiež pre ďalšie výskumné zameranie riešiteľských kolektívov. V rámci workshopu 1 najviac zaujali JUDr. Mária Duračinská, CSc.: Zdaňovanie finančného sektora ako nástroj jeho regulácie a ďalší zdroj financovania EÚ; JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.: Rozpočtová legislatíva v kontexte zmien v doktrínach fiskálnej politiky v uplynulom desaťročí; Ing. Soňa Svocáková: Kríza a aktivity suverénnych fondov v Európe a Ing. Michal Střecha: Změny v alokaci reálného a virtuálního finančního bohatství. Ukázalo sa, že problematika dlhovej krízy je nielen interdisciplinárne uchopiteľná, ale dokumentuje stále väčšiu potrebu previazanosti a spolupráce ekonomickej, právnej, sociologickej a filozofickej vedy. Podobné to bolo aj v rámci druhého workshopu, kde zaujali predovšetkým mladí výskumníci. Upútali najmä príspevky: Ing. Jozef Kubala, Ing. Dávid Martinák: Formovanie spotrebiteľského správania obyvateľstva v SR v období krízy; Ing. Mgr. Michal Páleník, PhD.: Súvislosti formovania dôchodkov obyvateľstva a trhu práce na Slovensku v období krízy; doc. Ing. Vladimír Slobodník, CSc., MBA: Človek v udržateľnom svete; Ing. Alexandra Petrášová, CSc.: ESSPROS - Účel nezamestnanosť; prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.: Neoliberálny diskurz a jeho dopady v sociálnej sfére - exemplifikácia na príklade Z. z. 448/2008 o sociálnych službách; JUDr. Zuzana Macková, PhD.: Nerovnosť - chudoba z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia. V tomto workshope sa ukázalo, že prierezový prístup k skúmaniu chudoby okrem ekonomickej vedy musí nutne zahŕňať vedu sociologickú, právnu, filozofickú a taktiež prístupy z oblasti matematiky, štatistiky a demografie. Záverečný deň konferencie 18.9., patril celkovému vyhodnoteniu konferencie, jednotlivých workshopov a formovaniu ďalších výskumných a vedeckých zámerov do ďalšieho stretnutia na konferencii Paradigmy...IV., ktorá sa bude konať v máji 2014 v Bratislave. 
Súčasťou konferencie bol aj pestrý sprievodný program, ktorý pre účastníkov konferencie vytvoril atmosféru neformálnych rozhovorov k odborným témam, umožnil vytvorenie mnohých nových priateľstiev a spolupráce domácej i medzinárodnej. Program zahŕňal vernisáž fotografií s názvom Pohľady na svet, ktoré vystavujú Deniz Hazir a Iveta Pauhofová. Fotografie sa stanú trvalou súčasťou expozície Smolenického zámku. Vernisáž otvoril zástupca hlavného sponzora konferencie pán Ján Orlovský zo ZSE- Eon. Na zámku sa krstila monografia s rovnakým názvom ako má konferencia a krstil ju vodou a soľou swordmaster pán Peter Koza s družinou, ktorý účastníkom konferencie prezentoval nielen ukážky dobových tancov, šermu, ale aj spôsob stolovania v období stredoveku, renesancie a baroka. Výskumníci a vedci sa mali možnosť započúvať do klavírnych melódií v podaní mladého virtuóza Juraja Hanulíka a krásnej poézie, ktorú predniesla jej autorka pani Eva Šišková. Do tajov argentínskeho tanga účastníkov konferencie zasvätili učitelia z tanečnej školy Abrazo Helena Žitňanová a Vojtech Takáč.

Piata konferencia Paradigmy budúcich zmien v 21. storo
čí sa bude konať na Smolenickom zámku začiatkom septembra 2015.

Text : Iveta Pauhofová, foto : Richard Blumenfeld
Spoločná fotografia účastníkov – Paradigmy zmien v 21. storočí III. Privítanie prezidenta SR gestorkou konferencie doc. Ing. Ivetou Pauhofovou, CSc. Sledovanie plenárnych vystúpení prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Ing. Boris Hoššof, PhD. Prezident SR a gestori konferencie Vystúpenie prezidenta SR Prof. Šmelev z Ruskej akadémie vied Hrozby globálneho vývoja v podaní prof. Ing. Petra Staněka, CSc. (zľava) prof. Volner, prof. Krejčí, doc. Pauhofová, prof. Šmelev Plenárne vystúpenie – Dr. Milan Vodička z USA Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. Workshop 2– Ing. Mgr. Michal Páleník, PhD. Vernisáž fotografií „Pohľady na svet“ Krst monografie (doc. Pauhofová a pán Koza) Krst monografie (spoluautori) Krst monografie (vedúca kolektívu, autori, Peter Koza) Spoločná fotografia – stisky rúk, budúca spolupráca
Videá z konferencie
Plenárne vystúpenia


Workshop
Krst knihy a vernisáž fotografií