Prierezové oblasti
Ekonómia, právo, sociológia, ekonometria, štatistika,
demografia, geografia
Základné hrozby globálneho vývoja,
technologické zmeny a vývoj globálnej
spoločnosti počas krízy.

Mier alebo vojny: nástroje globálnych elít?

Zamyslenie o liberalizme - geopolitická
dimenzia.

Stret civilizačných modelov?


Sociálny tunel ako hrozba budúcnosti?

Národná alebo globálna bezpečnosť?

Príčiny dlhovej krízy v EÚ.

Inštitucionálna reakcia na priebeh dlhovej krízy.

Príjmové nerovnosti a chudoba v období krízy.

Je EÚ pripravená na globálne výzvy?
Systémové príčiny dlhovej krízy v Európe.

Sociálny model EÚ a dlhová kríza.

Záchrana bankového sektora a dlhová kríza.

Inštitucionálne nástroje na korigovanie dlhovej krízy.

Hospodárska, menová únia a dlhová kríza.

Úspešné a problémové krajiny EÚ.

Budúcnosť eurozóny a dlhová kríza.

Udrží EÚ solidaritu vo väzbe na menovú krízu?

Môže byť národná regulácia riešením dlhovej krízy?

Rozširovanie EÚ a dlhová kríza.

Determinanty príjmov v horizonte najbližších desiatich rokov
(Európa, Slovensko)

Umožní súčasné nastavenie ekonomického systému zastaviť
roztvárajúce sa príjmové nožnice?

Budúcnosť pracovných príjmov v západnej a východnej
Európe.

Môže konvergencia regiónov na makroúrovni zabezpečiť aj
konvergenciu na úrovni príjmov obyvateľstva?


Do akej miery zasiahla kríza jednotlivé príjmové vrstvy
obyvateľstva?

Zmeny v spotrebiteľskom správaní sa obyvateľstva v období
krízy (Európa, Slovensko)

Potenciál striebornej ekonomiky v krajinách EÚ a na
Slovensku.

Formy medzinárodnej rozvojovej pomoci. (Cieľ darcov - 
skutočné riešenie chudoby v krajine príjemcu? Budúcnosť
miliardy najchudobnejších ľudí v rozvojovom svete?)


Diskusia k metodike merania chudoby a nerovnosti.


VIDEOPOZVÁNKA Ciele konferencie
        Cieľom konferencie je diskutovať a analyzovať kľúčové súvislosti ekonomického a mierového potenciálu z hľadiska globálneho sveta, Európy a Slovenska. Definovať nové zásadné paradigmy, ktoré sa objavujú v súčasnom turbulentnom období, a ktoré budú formovať budúci vývoj. Z pohľadu ekonomických a právnych vied charakterizovať systémové príčiny dlhovej krízy, jej dopady na sociálny a politický model v Európe, ako aj inštitucionálne nástroje na ich korigovanie. Vytvoriť platformu pre vedcov z oblasti ekonómie, sociálnych, príp. iných vied, ktorí sa zaoberajúcich otázkami nerovnosti a chudoby. Poskytnúť odpovede na otázky budúceho vývoja nerovnosti a chudoby v nadväznosti na súčasné procesy generovania príjmov.
 
Videopozvánka