Registrácia
Úhrada

Bankové spojenie
do 16.4. 2014
do 23.4. 2014

Číslo účtu: 7000122050/8180
Variabilný symbol: ID platcu (vystavený po registrácii vo faktúre)
Špecifický symbol (účasť na konferencii): 90910032
Špecifický symbol (príspevok do zborníka bez účasti na konferencii): 90910033
IBAN: SK6081800000007000122050
SWIFT code: SPSRSKBA
Poplatky

45€
20 €
10 €
30 €
15 €


účastnícky poplatok*
účastníci bez príspevku
účastníci bez príspevku (študenti)
príspevok do zborníka** bez účasti na konferencii
príspevok do zborníka** bez účasti na konferencii (doktorandi)

* - zahŕňa osobnú účasť na konferencii, organizačné zabezpečenie konferencie, stravovanie počas konania konferencie a zborník
** - zborník bude zaslaný po konferencii

Ubytovanie vo vlastnej réžii
Termíny a poplatky