1. Vnútorné tenzie globálnej spoločnosti a posun civilizácie
2. Polarizácia bohatstva a chudoby v EÚ a na Slovensku
Stratená generácia - mýtus a realita.
Je starnutie hrozbou?
Hrozí nám nedostatok vody a potravín?
Technológie a kontrolovaná spoločnosť.
Sme ešte národný štát?
Zraniteľnosť informačného a energetického systému ako riziko
budúceho vývoja spoločnosti.
Nová urbanizácia v globalizovanej spoločnosti.
Potreba práce v globálnej spoločnosti (dnes a zajtra).
Sme pripravení na veľký civilizačný zlom?
Aká je schopnosť udržať penzijný systém?
Príjmová nerovnosť - brzda ekonomického rastu?
Sociálno-ekonomické dôsledky nerovnosti.
Vplyv starnutia populácie na veľkosť potenciálneho dopytu v
krajinách EÚ a na Slovensku.
Predpoklady zmien spotrebiteľského správania sa strieborných.
Štatistické modelovanie rozdelenia príjmov.
Úloha štatistiky a ekonometrie v analýzach chudoby a deprivácie.
Riziká (neúmyselnej a zámernej) dezinterpretácie štatistických
zistení.
Regionálne vs. národné ukazovatele chudoby a deprivácie.
Ciele konferencie
Cieľom konferencie je definovať, v ktorých oblastiach globálnej spoločnosti možno očakávať viac vnútorných tenzií, v ktorých jednoznačne spolupracovať, a ktoré z nich môžu byť prevažujúce. Zámerom je diskutovať o narastajúcich problémoch polarizácie spoločnosti, predovšetkým v rovine polarizácie bohatstva a chudoby v EÚ a na Slovensku.
Prierezové oblasti
Zamerané na vedné disciplíny a odbory
biochémia
demografia
ekonometria
ekonómia
environmentalistika
filozofia
futurológia
genetické inžinierstvo
história
medzinárodné vzťahy
národná a medzinárodná bezpečnosť
politická ekonómia
právo
prognostika
psychológia
regionálna geografia
sociológia
štatistika
umelá inteligencia
urbanizmus