Plenárne vystúpenia
Úvod
Peter Staněk
Tektonické zlomy spoločnosti a technologické výzvy
Iveta Pauhofová
Civilizačné modely a vývoj globálnej ekonomiky
Geopolitika a ekonomika - spolupráca alebo konflikt?
Štefan Volner
Mestá ako komplexné entity a globálni aktéri: dynamika ich rozvoja a faktory zmien
Daneš Brzica
Inštitucionálne a finančné rámce budúceho vývoja v EÚ
Boris Hošoff
Slovensko - chudobný alebo bohatý partner?
Tomáš Želinský